آزمونگران عملی
*
:استان
لطفا استان را انتخاب کنید
:شهر
*
:گروه آموزشی جهت همکاری
لطفا گروه آزمایشی را انتخاب کنید
:رشته آموزشی
*
:نام
*
:نام خانوادگی
*
:نام پدر
* مرد          زن
:جنسیت
*روز/ماه/سال / /
:تاریخ تولد
*.JPG
:تصویر
*
:شماره شناسنامه
*
:محل صدور
*
:کد ملی
*
:شماره تلفن منزل
:شماره تلفن محل کار
:تلفن همراه
*
:بالاترین مدرک تحصیلی
*
:رشته تحصیلی
*
:محل اخذ مدرک تحصیلی
*
:آدرس دقیق پستی محل سکونت
:آدرس دقیق پستی محل کار
:آدرس الکترونیکی
*
:شغل/حرفه
*سال
:سوابق تجربی در شغل/حرفه
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای کارت مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای گواهینامه درجه 2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای گواهینامه درجه 1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای گواهینامه طرح 18 ماهه سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
خیر
بلی
دارای گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای از اتحادیه یا صنف ذیربط
:سایر مدارک با ذکر عنوان
عنوان تالیفات، مقالات و تحقیقات در زمینه حرفه/شغل
سوابق مشابه در ارگان های آموزشی
آیا تا کنون سابقه آزمونگری داشته اید؟ اگر داشته اید چند سال؟ با ذکر نام محل
* بلی         خیر
هم اکنون در حرفه مورد تقاضا عنایت دازید
:توضیحات