طراحان سوال
*
:استان
*
:نام
*
:نام خانوادگی
*
:نام پدر
* مرد          زن
:جنسیت
*روز/ماه/سال / /
:تاریخ تولد
*
:تابعیت
*
:دین
*
:شماره شناسنامه
*
:محل صدور
*
:کد ملی
*
:شماره تلفن منزل
:شماره تلفن محل کار
:تلفن همراه
*
:بالاترین مدرک تحصیلی
*
:رشته تحصیلی
*
:محل اخذ مدرک تحصیلی
*
:آدرس دقیق پستی محل سکونت
:آدرس دقیق پستی محل کار
:آدرس الکترونیکی
*
:شغل/حرفه
*سال
:سوابق تجربی در شغل/حرفه
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای کارت مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای گواهینامه درجه 2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای گواهینامه درجه 1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
کد استاندارد
خیر
بلی
دارای گواهینامه طرح 18 ماهه سازمان آموزش فنی و حرفه ای
در رشته
خیر
بلی
دارای گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای از اتحادیه یا صنف ذیربط
:سایر مدارک با ذکر عنوان
عنوان تالیفات، مقالات و تحقیقات در زمینه حرفه/شغل
:سابقه تدریس
آیا تا کنون سابقه مربیگری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای یا آموزشگاههای آزاد تحت پوشش سازمان داشته اید؟ چند سال؟
آیا تا کنون سوابق مشابه در سایر سازمانها یا ارگان ها یا واحد های آموزشی و پژوهشی داشته اید؟ با ذکر نام
آیا در حال حاضر در حرفه مورد تقاضا جهت آزمونگری اشتغال یا فعالیت دارید؟
آیا تا کنون سابقه آزمونگری داشته اید؟ اگر داشته اید چند سال؟ با ذکر نام محل
آیا تا کنون سابقه آزمونگری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای را داشته اید؟
*
متقاضی آزمونگری در چه رشته ای میباشید؟